AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Lietuvių Fondas – JAV lituanistinėms mokykloms

Lietuvių Fondas – JAV lituanistinėms mokykloms

Gražia tradicija tapo Lietuvių Fondo (LF) paramos čekių įteikimas JAV lituanistinėms mokykloms Vasario 16-osios minėjimo metu. Ne išimtis ir šie metai. Daugelyje bendruomenių ar lituanistinių mokyklų vyko Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimai, kuriuose dalyvavo ir lituanistinių mokyklų mokiniai. Minėjimai vyko ir pačiose mokyklose, o pasveikinti mokinių ir mokytojų su šventė atėjo JAV LB apylinkių pirmininkai, organizacijų vadovai.

Šiuo metu JAV veikia 44 lituanistinės mokyklos, kuriose mokosi 2317 mokinių, dirba 434 mokytojai ir jų padėjėjai. Jau daug metų  Lietuvių Fondas skiria didelį dėmesį lituanistiniam švietimui. 2018 metais (2018-2019 mokslo metams) Lietuvių Fondas JAV veikiančioms lituanistinėms mokykloms paskyrė 150,000 dol. JAV LB Švietimo taryba šią sumą paskirstė mokykloms.

Parama skiriama ne tik lituanistinėms mokykloms. Dar 33,500 dol. paskirta JAV LB Švietimo tarybai, kuri organizuoja lietuvių kalbos kursus mokytojams, piešinių ir rašinių konkursus mokiniams, padeda mokykloms apsirūpinti vadovėliais, mokslo priemonėmis, ruošia konferencijas kviečia mokytojus į kvalifikacijos tobulinimo kursus mokytojams Dainavoje. Nuo 2001 metų JAV LB Švietimo taryba kasmet apdovanoja nusipelniusius mokytojus „Gintarinio obuoliuko“ ir Švietėjo premijomis (mecenatas – LF). Švietimo taryba leidžia internetinį laikraštėlį „Laikai vaikams“, tinklalapyje taip pat galima paskaityti  Naujienlaiškį.

2019 metų rugpjūčio 4 – 11 dienomis JAV LB Švietimo taryba kviečia lituanistinių mokyklų mokytojus atvykti į lituanistinio švietimo savaitę Dainavos stovykloje, (Manchester, MI). Jau daugelį metų kartu su mokytojais į Dainavą atvyksta ir norintys mokytis lietuviškai suaugusieji.

Lietuvių Fondas gauna laiškų iš lituanistinių mokyklų. Štai neseniai atsiųstame laiške „Žiburio“ lituanistinės mokyklos (Detroit, MI) vedėjas Valda Piestys rašo: „Mieli Lietuvių Fondo nariai, 'Žiburio' lituanistinės mokyklos vardu, noriu išreikšti didelę padėką visiems Lietuvių Fondo nariams už dosnią finansinę paramą mūsų Detroit, MI mokyklėlei. Širdingai Jums ačiū už visų Jūsų nenuilstamą darbą, laiką, jėgas. Mes labai tai vertiname ir džiaugiamės, kad su Jūsų parama galime išlaikyti mūsų lietuvybės židinį Detroit. Ačiū!“

Džiugu, kad dosnių rėmėjų ir aukotojų dėka Lietuvių Fondas jau daug metų gali paremti lituanistinį švietimą. Tikimės, kad praeis kiek laiko, ir mokiniai taps Lietuvių Fondo nariais, o  Fondas ir toliau sėkmingai galės tęsti savo veiklą.


LF informacija

 

 

LF paramą „Atžalyno “ lituanistinės mokyklos (Portland, OR) vedėjai Ingai Sadaunikaitei-Kozhevnikov įteikia LF narys Laurynas Misevičius. (Dariaus Kuzmicko nuotr.)

 

JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Auksė Motto sveikina Dr. Vinco Kudirkos  lituanistinės mokyklos (Elizabeth, NJ) vedėją Aušrą  Covalesky. (Sandros Scedrina nuotr.)

 

„Žiburio“  lituanistinės mokyklos vedėjui Valdui Piesčiui LF paramą įteikė LF narys Narimantas Udrys (dešinėje). (Asmeninio albumo nuotr.)

 

Žiemą lauk varė ir ČLM mokiniai
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas Kolor...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Šeštadienis, 20 Liepa 2019