AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Lietuvių Fondo parama lietuvybei  

Lietuvių Fondo parama lietuvybei  

Lietuvių Fondas (LF), išvaręs gilią vagą lietuviškos kultūros ir lietuvybės išlaikymo srityje, yra ir lieka didžiuliu finansiniu varikliu lietuviškai veiklai. Sunku įsivaizduoti lietuvybės klestėjimą išeivijoje be Lietuvių Fondo paramos. Šiandien  galime pasidžiaugti pastarųjų metų Lietuvių Fondo suklestėjimu. LF kasmet augo aukotojų, vardinių fondų įkūrėjų, rėmėjų, testamentų palikėjų dėka ir tapo svarbia organizacija, padedančia išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių tautos gyvybę: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas. Fondo įkūrėjai tik svajojo įkurti milijoninį fondą. Jų svajonės išsipildė su kaupu – per LF gyvavimo metus lietuvybei skirta per 21 mln. dolerių. 2018-ieji – Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio metai – buvo reikšmingi ir Lietuvių Fondui.

2018 m. Lietuvių Fondas įvairių projektų paramai ir studentų stipendijoms paskyrė rekordinę –1,101,156 dol. – sumą.

LF veikia ir skirsto lėšas laikydamasis JAV Section 501(c) (3) of the Internal Revenue Code paragrafo ir vadovaudamasis paramos ir stipendijų pirmenybės gairėmis, kurios yra patvirtintos LF direktorių tarybos.

Lietuvių Fondo skirtą sumą skirsto Pelno skirstymo komisija (PSK), kurią sudaro LF ir JAV Lietuvių  Bendruomenės atstovai. Šios komisijos pirmininkas – Juozas Kapačinskas. Šiemet PSK posėdžiai vyko gegužės 20-21 dienomis (I skirstymas) ir spalio 20 dieną (II skirstymas).

Pirmojo skirstymo metu PSK nariai, išnagrinėję gautus 146 prašymus, paremti nutarė 104 projektus. Antrajam skirstymui buvo paduoti 37 prašymai paramai, 17 iš jų buvo patenkinti.

Iš viso 2018 metais PSK gavo 183 paramos prašymus, o bendra prašymų suma buvo 2,854,177 dol. 121 projekto paramai buvo skirta 779.259 dol.

Dar 13,608 dol. projektų paramai skiriama iš LF vardinių fondų. Šių lėšų paskirstymo PSK nesvarsto. Pagal vardinių fondų steigėjų nurodymus parama išmokama tiesiogiai tiek JAV veikiančių organizacijų, tiek Lietuvoje vykdomiems projektams.

Iš viso 2018 m. projektams paremti  skirta 792,867 dol.

 

Organizacijoms skirta:

JAV Lietuvių Bendruomenei – 398,473 dol.
Kitoms JAV organizacijoms – 328,943 dol.

Lietuvos organizacijoms  – 32,302 dol.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei – 21,000 dol.
Kitų kraštų išeivijos organizacijoms – 12,149 dol.

 

Projektų paramai pagal veiklos kategorijas skirta:

Švietimo veiklai – 185,298 dol.

Kultūrinei veiklai – 134,794 dol.
Lietuviškų centrų infrastruktūros gerinimui – 126,000 dol.

Jaunimo veiklai – 103,186 dol.

Stovyklaviečių infrastruktūrai gerinimui – 80,000 dol.
Visuomeninei veiklai – 55,289 dol.
Žiniasklaidai – 51,000 dol.

Archyvams – 48,300 dol.

Knygų leidybai – 9,000 dol.


Projektai, 2018 m. gavę didžiausią paramą:

150,000 dol. – JAV lituanistinės mokyklos

 75,000 dol. – JAV LB Kultūros tarybos projektai

 60,000 dol. – Pasaulio lietuvių centras Lemont, IL
 50,500 dol. – Lituanistinio tyrimo ir studijų centro  projektams, Chicago, IL
 40,000 dol. – Dainavos stovyklos infrastruktūros pagerinimui, Manchester, MI

 36,000 dol. – Lietuvių išeivijos studentų stažuotei (LISS) ir programai „Gimnazistai Lietuvai“
 31,700 dol. – JAV LB Švietimo tarybos projektai

 30,000 dol. – Jaunimo centras, Chicago, IL

 24,000 dol. – laikraštis ,,Draugas“,  Chicago, IL
 20,000 dol. – Neringos stovyklos infrastruktūros pagerinimui, Brattleboro, VT
 20,000 dol. – Rako stovyklos infrastruktūros pagerinimui, Custer, MI

 20,000 dol. – Šiaurės Amerikos lietuvių XVI tautinių šokių šventė-2020, Philadelphia, PA

 20,000 dol. – Baltijos šalių šimtmečio šventė, Boston, MA

 10,000 dol. – Lietuvių skautų X tautinė stovykla Šiaurės Amerikoje

 Lapkričio 17 d. Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL) vyko PSK Stipendijų pakomisės posėdis (pirmininkė – Milda Davis). Jos nariai išnagrinėjo 135 prašymus stipendijoms gauti. PSK Stipendijų pakomisės nariai patenkino 111 studentų prašymus. Stipendijoms skirta 278,215 dol. 2018 metais LF stipendijas gavo 89 JAV, 12 Lietuvos, 3 Jungtinės Karalystės, 3 Šveicarijos, po vieną Italijos, Kanados, Prancūzijos ir Švedijos universitetuose studijuojantys jaunuoliai.

Dar 30,074 dol. stipendijoms skirta tiesiogiai iš LF vardinių fondų pagal jų steigėjų nurodymus. Kandidatus šioms stipendijoms atrenka Lietuvos aukštosios mokyklos. 2018 metais studentų stipendijoms iš viso skirta 308,289 dol.

Š. m. gruodžio 4 d. vykusiame LF tarybos posėdyje buvo patvirtinti Pelno skirstymo komisijos ir PSK Stipendijų pakomisės sprendimai.

Daugiau informacijos apie LF paramą ir stipendijas rasite Lietuvių Fondo leidinyje „Liepsna“.

 

Juozas Kapačinskas

PSK pirmininkasNuotraukos:

 

1. – 2018 m. spalio 20 d. 2-ojo etapo Pelno skirstymo komisijos posėdis. Iš kairės: Virgus Volertas, Janina Udrienė, Arvydas Tamulis, Laura Garnytė, Vytautas Narutis, Ina Stankevičienė, Dalius F. Vasys ir Juozas Kapačinskas (PSK pirmininkas).4. –  2018 m. lapkričio 17 d. PSK Stipendijų pakomisės posėdis. LF PSK Stipendijų pakomisės nariai  (iš kairės): Ieva Dilytė, Rita Bieliauskas, Lilija Gelažis, Milda Davis (pirmininkė), Alina Akulič, Alda Polikaitis, Loreta Sadauskas ir Gabrielė Bieliauskaitė.
Vašingtone pristatyta  Lietuvos ambasadoriaus fond...
Kybartuose vyko LF vardinių stipendijų įteikimo šv...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 19 Liepa 2019