AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Lietuvių Fondo pokylis ,,Visi mes esam Lietuva”

Lietuvių Fondo pokylis ,,Visi mes esam Lietuva”

Lietuvių Fondas (LF) lapkričio 3 d. jau 56-ą kartą pakvietė savo narius, aukotojus, rėmėjus į pokylį ,,Visi mes esam Lietuva”, kuris vyko Pasaulio lietuvių centre.

Smagu, kad LF narių ir aukotojų dosnumu ir šios organizacijos darbais džiaugėsi ne tik pavieniai asmenys, LF nariai ir rėmėjai. Į elegantiškomis Evelinos Karalienės puokštėmis papuoštą salę dar gerokai prieš šventės pradžią atvyko ir diplomatinio korpuso, JAV LB Krašto valdybos ir  įvairių organizacijų atstovai, taip pat svečiai iš Jungtinės Karalystės, Kanados, Lietuvos, Meksikos, JAV California, Ohio, Indiana valstijų.

Šiais metais, kaip niekad, pokylyje dalyvavo didelis būrys jaunimo. Tai buvusieji ir šių metų LF stipendininkai ir Šiaurės Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavimo dalyviai. LF jau daug metų remia studijuojantį jaunimą. Jie – mūsų ateitis. Pokylio svečiai plojimais dėkojo visiems aukotojams ir rėmėjams, kurių dėka jaunuoliai gali siekti aukštojo mokslo.

Vakarą pradėjo aktorė Audrė Budrytė Nakas. Ji pristatė šventės garbės svečius. Sveikindamas susirinkusius LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius sakė, kad Lietuvių Fondas yra pavyzdys, kaip sėkmingai ir prasmingai daug metų gali veikti organizacija, kurios dėka yra saugojama lietuvių kalba, puoselėjamos lietuviškos tradicijos ir skatinamas patriotiškumas bei meilė Tėvynei. Jis taip pat padėkojo buvusiems Lietuvių Fondo vadovams Sauliui Čyvui ir Mariui Kasniūnui ir palinkėjo sėkmės šiemet naujai išrinktiems - LF tarybos pirmininkei Audronei Pavilčius-Karalius bei LF valdybos pirmininkui Taurui Bubliui.

Pokylio svečius taip pat pasveikino JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius, LR ambasados ministrė patarėja Lyra Puišytė-Bostroem, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkas Seime pirmininkas Rimvydas Baltaduonis.

Vakaro muzikinę programą atliko jauni, talentingi, tačiau jau nemažai aukštumų savo profesijoje pasiekę trimitininkas Dovas Lietuvninkas ir akordeonistas Tadas Motiečius. Programoje taip pat dalyvavo „Dance Duo Studio“ grupės šokėjai, vadovaujami Sandros Krumhorn.

Pasibaigus koncertui vakaro vedėja pakvietė Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos direktorių tėvą Algį Baniulis, SJ sukalbėti invokaciją.

Susirinkusiuosius tostu pasveikinę ir padėkoję už atvykimą į pokylį, LF tarybos pirmininkė A. Pavilčius-Karalius ir LF valdybos pirmininkas T. Bublys pakvietė svečius vakarienei, kurią tiekė „Kunigaikščių užeiga“.

Nuo pat įsikūrimo Lietuvių Fondas buvo ir yra lietuvybės puoselėtojas išeivijoje. Šiandien galime drąsiai pasakyti, kad jis su džiaugsmu žvelgia į ateitį. Už tai, kad Fondas jau 57-erius metus ne tik gyvuoja bet ir klesti, turime būti dėkingi visiems aukotojams, rėmėjams, vardinių fondų steigėjams, nariams. LF taria  nuoširdų ačiū ir šio pokylio rėmėjui STERLING ENGINEERING ir tiki, kad jaunimas, atėjus laikui, perims Lietuvių Fondo vairą ir toliau tęs šios organizacijos įkūrėjų darbus.Laima ApanavičienėNuotraukos (Sandros Scedrina Studio Light Inc.) 1. Iš kairės: LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys, LF tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius Karalius ir JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius.

 2. Šiaurės Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo dalyviai ir LF stipendininkai pokylyje.

 3. LF taryba (iš kairės): Gintaras Vaišnys, Dalius Vasys, Marius Kasniūnas, Arvydas Tamulis, Milda Davis, LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys, LF tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius-Karalius, Rimantas Griškelis, Rūta Kulbis, Saulius Čyvas, Juozas Kapačinskas ir Darius Sabaliūnas. Nuotraukoje nėra Vytauto Naručio, Antano Razmos ir Agnės Vertelkaitės).

 4. LF valdyba su JAV LB Krašto valdybos pirmininku. Iš kairės: Leonas Narbutis, Milda Davis, Ieva Dilytė, Daiva Litvinskaitė, LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys, Austėja Sruoga, Jūratė Mereckis, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius, Laima Kilienė ir Vytenis Kirvelaitis.

 5. Grupė Pasaulio lietuvių Jaunimo sąjungos valdybos narių (iš kairės): valdybos pirmininkas Vladas Oleinikovąs, Kovas Kulbis, Skaistė Aleksandravičiūtė ir Lukas Audickas.

 6. Pokylyje dalyvavo Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius su žmona Egle.

 7. Kanados Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Joana Kuras-Lasys (kairėje) ir LR ambasados ministrė patarėja Lyra Puišytė-Bostroem.

 8. Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos LR Seime pirmininkas Rimvydas Baltaduonis.

 9. Pokylio salė.

 10. Poros sukosi šokio ritmu.

 11. Vakaro programą vedė Audrė Budrytė-Nakas.

    12.Muzikinę program atliko Dovas Lietuvninkas (kairėje) ir Tadas Motiečius.

13. „Dance Duo Studio“ grupės šokėjai, vadovaujami Sandros Krumhorn (penkta iš kairės).

14. Pokylio svečiai.

15. Pokylio svečiai (iš kairės): Tautinių šokių kolektyvo „Suktinis“ vadovė Giedrė Elekšytė-Knieža, Algirdas Knieža, viešnia iš Meksikos Jolita Mikštaitė, Pasaulio lietuvių centro direktorius Artūras Žilys ir Meksikos Lietuvių Bendruomenės prezidentė Rita Sidaravičiūtė de Gonzalez.

16. Šokiams nuotaikingai grojo Augis Dicevičius.

17. „Amerikos  lietuvio“ redaktorius Bronius Abrutis su žmona Sandra ir JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius su žmona Raminta (viduryje).
Lietuvių Fondas lapkričio 3 d. jau 56-ą kartą pakvietė savo narius, aukotojus, rėmėjus į kasmetinį pokylį ,,Visi mes esam Lietuva” Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.

Nuo pat įsikūrimo Lietuvių Fondas buvo ir yra lietuvybės puoselėtojas išeivijoje. Tad šiandien galime drąsiai pasakyti, kad Lietuvių Fondas su džiaugsmu žvelgia į ateitį. Už tai kad Fondas ne tik gyvuoja bet ir klesti gyvuoja jau 57-erius metus, esame dėkingi visiems aukotojams, rėmėjams, vardinių fondų steigėjams. Tariame Jiems nuoširdų ačiū.

Į pokylį atvyko didžiulis būrys LF narių, rėmėjų, diplomatijos korpuso, JAV LB Krašto valdybos atstovų, taip pat svečiai iš Jungtinės Karalystės, Kanados, Meksikos, JAV California, Ohio, Indiana valstijų. Pokylyje taip pat dalyvavo Šiaurės Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavimo dalyviai, buvusieji ir esami Lietuvių Fondo stipendininkai.

 

Sandra Scedrina „Studio Light Inc.“ nuotraukose akimirkos iš pokylio.

 

Naperville Kalėdas pasitiks su dirbtine egle
Diplomatinės tarnybos 100 mečio paminėjimas
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 19 Rugpjūtis 2019