AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Prel. Juozo Prunskio premijos – jaunosioms skautėms

Prel. Juozo Prunskio premijos – jaunosioms skautėms

Kartais tenka išgirsti, kad Lietuvių Fondas mažai skiria lėšų lietuvybei paremti – turi tiek milijonų, kodėl negali jų visų išdalinti. Klausaisi tokių kalbų ir galvoji, kokie išmintingi buvo tie, kurie kurdami Lietuvių Fondą, sumanė ne visa sukauptą kapitalą išdalinti, o paramą ir stipendijas skirti iš kasmet uždirbamų palūkanų. Dėka to LF gyvuoja jau 57-ius metus, o iš gaunamų kapitalą investavus palūkanų, paremta nesuskaičiuojama gausybė lietuvybės projektų. 

Lietuvių Fonde įsteigta per 100 vardinių fondų, kurių palūkanos išmokamos pagal specifinius steigėjų pageidavimus ir nurodymus. Vienas tokių fondų steigėjų buvo aktyvus visuomenininkas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys, bažnytinės teisės daktaras (1945 dr. prel. Juozas Prunskis (1907. 12. 22. – 2003. 04. 26.). Ir šiandien, praėjus 16 metų po prelato mirties, Lietuvių Fonde sėkmingai veikia 8 vardiniai prelato J. Prunskio fondai. Iš šių  fondų gaunamų palūkanų paramos kasmet susilaukia jaunimas ir JAV LB švietimo darbuotojai, organizacija ,,Lietuvos dukterys“, moterys, pasižymėjusios krikščioniškų idealų ugdyme (kandidatus parenka korporacija ,,Giedra“), Pasaulio lietuvių centras ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija. Visi prelato prieš daugelį metų Lietuvių Fonde įsteigti vardiniai fondai sėkmingai gyvuoja – nuo jų įsteigimo pradžios iš palūkanų jau skirta beveik 250,000 dol. paramos įvairiai lietuviškai veiklai.

Neseniai Lietuvių Fondą pasiekė jaunųjų skaučių iš Toronto (Kanada) padėkos laiškai, kur jos  dėkoja už gautas LF Prel. Juozo Prunskio vardines premijas. Premijos skirtos rašinių konkurso „Šimtas metų Lietuvai. Lietuviškos skautijos šimtmetis 1918-2018“ dalyvėms. Laimėjimai iš viso buvo paskirti 13 skaučių, kurios varžėsi įvairiose amžiaus grupėse. Premijomis Įvairaus amžiaus grupėse apdovanotos: Stanevičius-Millis Daiva, Kudirka Ilona, Mulier Emilia, Didžbalis Alexandra, Stanevičius-Millis Audra, Schmedlen Elena, Kungytė Elžbieta, Didžbalis Izabelė, Degutis Audra, Maurukas Vija, Barškėtis Lina ir Kerelis Rasa. 

Šį fondą prelatas Juozas Prunskis įsteigė 1984 metų pabaigoje. Jo  palūkanos, prelato nurodymu, skiriamos skautų kūrybos premijoms už rašinius religinėmis ar kitomis charakterį ugdančiomis temomis. 

Lietuvių Fondo (LF) vardu sveikiname jaunąsias skautes tapus LF prelato Juozo Prunskio vardinio  fondo rašinių konkurso „Šimtas metų Lietuvai. Lietuviškos skautijos šimtmetis 1918-2018“nugalėtojomis. Linkime visiems skautams toliau budėti ir dirbti „Dievui, Tėvynei, artimu“.

 

Laima Apanavičienė

Onutės Stanevičius nuotraukose:

LF Prel. Juozo Prunskio vardinės premijos I premijos laimėtoja jauniausioje grupėje Toronto - Šatrijos tunto skautė-liepsnelė Daiva Stanevičius-Millis.

 

Toronto - Šatrijos tunto skautė-udrytė Audra Stanevičius-Millis, LF Prel. Juozo Prunskio vardinės premijos I vietos laimėtoja savo amžiaus grupėje.

 

Apie atlaidus Čedasuose, baltus angeliukus ir poez...
Mokyklos  viltis – 2019
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 18 Lapkritis 2019