AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės (23)

Tokios tokelės (23)

Cook apskrities prokurorė, ieškodama užtarimo būdama apsigynimo stadijoje, atsidūrė vyriausio rasisto glėbyje. Manau, jeigu ji teisi, tai kam tie apsigynimai, ir dar pas tokį rasistą kur kai kurie susirinkusieji komunistiškai kumščiais grūmojo, nežinia kam. Toje nevykusioje Smollett aferoje, aiškiai įžiūrimas rasizmas. Patys muša, patys ir šaukia visom turimom dūdom. Turint tokią prokurorę, kriminalistai jaučiasi visiškai laisvi. Policija dirba su surištomis rankomis. Nors ir susirinkę apylinkių policijos vadai reiškė nepasitenkinimą šia rasizmu pagarsėjusia prokurore, jie tapo juodųjų rasistų pasmerkti. Nevyniokime žodžių į vilną, kalbėkime atvirai, jog rasizmas Čikagoje turi gerai patręštą dirvą. Rasizmo sėklos daigai matomi visur.

 

Rasizmas paplitęs ir JAV Senate. Vienas Senatorius skelbia, jog baltieji privalo mokėti juodaodžiams reparacijas. Reparacijas – už ką? Už vergiją? Juk anais laikais vergija ir baudžiava buvo leistina. Vergija vyravo net ir Biblijiniais laikais. Nesuprantama ko Senatorius ieško.

 

Kodėl juodaodis Senatorius nepastudijuoja istoriją kaip toji vergija atsirado Amerikoje. Priminsiu, jog juodaodžius Afrikoje gaudė patys juodaodžiai, laikė stovyklose, kaip kokius gyvulius, kol vergų pirkliai už nieko vertus blizgučius juos nupirkdavo ir laivais atgabentus į šį žemyną, juos parduodavo kaipo gyvulius. Tad įdomu, kodėl Senatorius nekaltina Afrikos gentis kurios pradėjo tą verslą, reikalaujant iš jų reparacijų mokėjimų? Gal Senatorius sugebėtų atgauti saują arba dvi tų blizgučių už parduotus vergus ir dalintis savo tarpe? Gaila, tų genčių nebeliko. Jų vietoje susikūrė valstybės ir iš jų neįmanoma ko nors išpešti.

 

Manau jog dabartiniai juodaodžiai ir jų vedliai privalo dėkoti likimui, kad jų pro-protėviai pakliuvo į tuos vergų laivus ir gyvi pasiekė Amerikos krantus. Panaikinus vergiją jiems atsidarė visos galimybės gyventi ir siekti mokslo pagal jų pačių nuožiūras. Šiandieną JAV pilna aukšto mokslo išsilavinusių juodaodžių kuriems pasisekė tapti net JAV prezidentu. Kiek jų užima miestų merų pareigas? Neskaičiuosiu, nes būtų pavydas. Nejaugi šis Senatorius nežino kokias sumas pinigų  JAV išmokėjo šelpdamos tą juodąjį Afrikos žemyną? Reikalavimai apie reparacijas, girdimi JAV Kongrese, kvepia tiktai pigia politika. Rimti, išsilavinę juodaodžiai apie reparacijas nekalba.

 

Turėjome Illinois valstijoje gubernatorių, kuris vedė aršią kovą prieš pilkąjį gubernatorių. Rinkimuose pralaimėjo, nes jis buvo respublikonas, demokratų akimis ne amerikonas. Demokratinis kandidatas, daug žadėjęs ir rinkimus laimėjęs, tęsia seną demokratų tradiciją atsisakant rinkiminių pažadų. Dabar gubernatorius yra užsiėmęs mokesčiais, kaip daugiau išpešti iš gyventojų „nedidinant“ mokesčių naštą. Išpešti jam seksis, bet mokesčius nedidinti, tai nesuprantamas dalykas. O koks skirtumas politikams, jeigu jiems rinkėjai yra tiktai debilų minia.

 

Prezidentas Trump derybose su Kinija daro pažangą, geresnę nei bet kokiose derybose su JAV Kongreso demokratais. Taip pat Trump ir Šiaurės Korėjos vadas supranta, kad geriau kalbėti vienam su kitu, nei vieni apie kitus. Gaila, kad JAV Kongreso demokratai to nesupranta. Kinai suprato, jog 30 metų prekybos santykiai naudoti vien tik savo naudai, pasibaigė. Mat, Trump yra ne politikierius o verslininkas. Atrodo jog viso Vašingtono politikai, bendrai sudėjus, nėra verti net vieno Trump. Ligi šiol JAV prezidentai nusilenkdavo užsieniečių derybininkų reikalavimams. Šis prezidentas ir toliau skelbia M.A.GA., vykdydamas rinkėjams duotus pažadus. Šiandieną daugumą prekių matome su užrašais „Made in China“. Prekyba vyks ir toliau, nes ji naudinga abiem pusėm. Taip pat ir pačioje Kinijoje bus pastebimai matoma daugiau prekių su užrašu „Made in USA“. Niekur neužsimenama apie prekybinius santykius su Rusija. Rusai pasauliui neturi ką pasiūlyti. Pasaulyje nesimato prekių su užrašu „Made in Russia“, išskyrus Kalašnikovus. Nors pasaulis rusus atstumia, jie vis dar serga didybės manija. Sunyko todėl, kad patys susinaikino savo industriją vogdami viską be saiko.

 

Anekdotų kurti apie Rusiją nereikia. Rusijoje kalbama apie Baikalo ežero švarumo išlaikymą. Užmojis sveikintinas. Taip galvoja ir gamtosaugininkai. Valdžia turi savo nuomonę. Valdžia leido Sibire esančioms įmonėms leisti į upes padidintą kiekį nuodų, kurie tomis upėmis pasiekia Baikalo ežerą.

 

Kinai užsimojo statyti prie Baikalo ežero vandens pilstymo į butelius įmonę ir, tą pakuotą vandenį, pardavinėti Kinijoje. Rusai susiprato, jog tokia įmonė ne tik terš Baikalo ežerą, bet ir apskaičiuota, jog ta įmonė per 150 metų ežere vandenį nusekintų vienu milimetru. Taip, vienu milimetru. Rusų nuomone, ištroškę kinai galėtų visą ežerą išgerti per ..???... laiką. Žinome jog kinų yra daug. Baisu. Tai būtų Rusijos žlugimas. Rusai galvoja, geriau terškime, bet neleiskime ežerą išgerti. Pasielgta teisingai, nes ta kinų įmonė būtų pastatyta ant ežero kranto. Įmonėms, kurios teršia upes įtekančias į ežerą, draudimai negalioja, nes jos valdomos rusų.

 

Kas vyks toliau su to ežero vandeniu galime spėlioti, kad oligarchai patys jį išvogs, nes tas vanduo vertas pinigų. Didelių pinigų. Juk ten Rusija, ir kitaip net įsivaizduoti negalime.

 

Nerašoma kur, bet tikriausiai Rusijos Užbaikalėje, kinai gavę vieną kaimą, kuris buvo ant sunykimo ribos, ir dar nederlingos žemės, tą kaimą atstatė o žemę padarė derlinga. Pradžioje, gyventojai kinais buvo nepatenkinti, o dabar draugystė tarp jų išsiplėtė. Rusai pamatė, o kinai įrodė, kad dirbat galima daug pasiekti. Tik nežinia kaip toli nuo Baikalo ežero tas kaimas randasi, gal todėl ir draugauja, kol jie nesikėsina į ežero vandenį.

 

Rusai pasiilgę Stalino valdžios. Tuomet buvo „Proletariato diktatūra“, o dabar Putino diktatūra. Tuomet gyvenimas rusams buvo geresnis, nei dabar prie Putino. Nuskurdintos tautos balsas vis garsėja ir nežinome kuo baigsis. Pasaulis rusams tapo prieinamas ir jų akys atsidarė. Rusai nebetiki melagingais pažadais ir dėl visų negerovių, kaltinimais vakarų valstybėms, ypač JAV.Bridgeport rajone atsidarys darbo įrankių bibliote...
„Amerikietiška svajonė“ išsipildė tik sugrįžus į L...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 23 Rugsėjis 2019