AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės (31) Politika

Tokios tokelės (31) Politika

Prezidentas lankydamasis po šaudymų El Paso, TX. ir Dayton, OH. viešai pasakė: “The shooter in El Paso posted a manifesto online consumed by racist hate. In one voice, our nation must condemn racism, bigotry and white supremacy.” Neatrodo, jog prezidentas būtų rasistas.

 

Kaip malonu buvo skaityti spaudoje, po masinių šaudymų, apie prezidento priėmimą El Paso, TX. mieste, kurio meras yra demokratas nepritariantis Trump‘o politikai. Jis viešai pareiškė, kad jo, mero, įstaiga, ir jis pats, priims aukščiausią šalies vadovą, pagal visas protokolo taisykles. Garbė jam, nes kaip jis sakė taip ir padarė. Amerikai reikia daugiau tokių merų.

 

Prezidentas visur kalba prieš rasizmą, gal todėl jis vadinamas rasistu? Jeigu juodaodžiai įvairiopai pravardžiuoja baltaodžius, tai ne rasizmas. Jiems tai galima ir leidžiama. Antai, prezidentas savo pareiškimu užgavo Baltimore‘s miesto apygardos juodaodį Kongresmeną, kurio apygardoje viešpatauja jos gyventojų „nužmogintas“ (underclass) gyvenimas, užtat žiurkių ir kitokių parazitų bebaimis viešpatavimas. Svarbiausiai, kad prezidentas drėbė tiesiai į akis tam Kongresmenui, kuris nesugeba atsiskaityti už iš federalinės valdžios gautas milijardines sumas gyventojų būklės pagerinimui. Pinigai dingo kaip ir Australijos šuo. Jeigu prezidentas taip kalba, matyt, federalai imsis priemonių sužinojimui apie pinigų dingimą. Kai kam jau pradeda drebėti kinkos. Kokią teisę turi prezidentas juos užgaulioti? „Baisus“ tas mūsų prezidentas. Jis ir toliau bus kaltinamas rasizmu. Atsirado asmuo, suorganizavęs Baltimoreje apleistų kvartalų apvalymą. Jie, laike 12 valandų, surinko 12 tonų šiukšlių. Gyventojai juodaodžiai patenkinti tuo atliktu apšvarinimo darbu. Galime drąsiai klausti to „garsaus“ Kongresmeno, kodėl patys gyventojai gerbia gyvenimą šiukšlynuose. Nedirbdami laiko turi daug dėl apsivalymo. Geriausias būdas yra, nešiukšlinti, tuomet nereikės ir valyti. Ta „gerbiama“ rasė, užėmusi baltųjų rajonus bematant juos paverčia šiukšlynais ir kriminalo peryklomis, šaukdami, jog tai diskriminacija ir rasizmas. Kaltas tiktai prezidentas.

 

Šis, minimas Kongresmenas, privalėtų dažnai lankyti savo apygardos žmones mokinant juos kultūros pagrindų. Norint mokinti kitus, pačiam privaloma būti apsišvietusiam. Juk ir Kudirka savo raštuose užkabino vaito blėką šuniui ant kaklo, tai dar nereiškė jog šuo yra vaitas. 

 

Ar tikrai JAV prezidentas yra rasistas? Atsakymų galime gauti įvairių. JAV Atstovų Rūmuose yra keturios „komunarės“ skleidžiančios socialistines, gal ir komunistines idėjas, demokratų valdančiame Kongrese, dėl kurių paviešinimo prezidentas apšauktas rasistu, fašistu ir pan. Atrodo, jog demokratams valdant JAV Kongreso Atstovų Rūmus, prezidentas laikomas beteisiu.

 

Atstovų Rūmai valdomi demokratų nori „atviros“ sienos su Meksika. Jiems nepatinka pasieniečių veikla, kurie sunkiomis sąlygomis stengiasi apsaugoti JAV nuo nelegalų skverbimosi į šį kraštą, kurių tarpe yra nemažai nusikaltėlių. Nelegalams neprivalo būti leista naudotis JAV įstatymais ir jokiomis socialinėmis lengvatomis. Jeigu nelegaliai čia atsiradai, tikėkis būti deportuotam. Tam yra priimtas ir paskelbtas dar prieš 25 metus įstatymas jokių teisių nesuteikiant nelegalams: Twenty-five years ago, the Supreme Court of the United States (SCOTUS) unequivocally affirmed these very points in INS v. Lopez-Mendoza stated, “A deportation proceeding is a purely civil action to determine a person's eligibility to remain in this country. The purpose of deportation is not to punish past transgressions, but rather to put an end to a continuing violation of the immigration laws. Consistent with the civil nature of a deportation proceeding, various protections that apply in the context of a criminal trial do not apply in a deportation hearing.” Tai kodėl prezidentas rasistas?

 

Naujienos keliančios daug triukšmo. Š.m. rugpjūčio 8 dieną federalai (ICE) Mississippi valstijoje, septyniose maisto perdirbimo įmonėse sulaikė 680 nelegalų. Visi sulaikytieji buvo apklausti ar turi vaikų mokyklose ar darželiuose, jiems buvo leista, tarpininkaujant ICE agentams, susiskambinti su giminėmis ar kitais asmenimis dėl vaikų globos. Dėl vaikų globos sulaikytieji, kurių buvo bendrai 300, tą pačią dieną buvo paleisti pasižadant atvykti į teismus. Kiti 380, anksčiau buvę sulaikyti, pasižadėję išvykti iš JAV, teisėjams duotą pažadą netesėjo, todėl bus neatidėliotinai deportuojami. Kaltas rasistas prezidentas.

 

Daugelis mūsiškių, nelegalų, yra nepatenkinti imigracijos ir pasieniečių atliekamu darbu. Juk jie, būdami tarnyboje, gauna atlyginimus už  įstatymų vykdymus, tai „where is the beef“? Gerbkime šių tarnybų atliekamą darbą ir nebekaltinkime prezidentą.  

 

O Amerikos spauda kelia triukšmą dėl vaikų. Kodėl nerašoma ir nepranešama tiesa? Kodėl žiniasklaidos atstovai nenori žinoti apie deportacijos įstatymą išleistą, bet mažai vykdomą, prieš 25 metus?

 

 Demokratų partija, tiek nusigyvenusi, nebesusigaudanti tarpusavyje, ieško išeičių nurodant JAV Aukščiausiam Teismui kaip balsuoti sprendžiant svarstomas bylas. Tai neapsakomas įžūlumas. Demokratai nepatenkinti, nes Aukščiausias Teismas dažnai jiems nepalankus. Demokratai savo reikalavimais bando politizuoti nepriklausomą Aukščiausiąjį Teismą. 

 

Įvairūs demokratų nusistatymai prieš prezidentą kenkia ne tik pačiai Amerikai, bet ir žemina Ameriką pasaulio akyse. Sakoma, blogas paukštis kuris teršia savo lizdą.

 

Prezidentas stiprina sienos su Meksika apsaugą ir už tai jis apšaukiamas rasistu. Prezidento duktė pareiškė viešai apie Čikagos kriminalinių nusikaltimų padėtį, ji ir jos tėvas prezidentas apšaukti rasistais.

 

Prezidentas sakė, jog jis galvoja prieš laiko dovanojus neatliktą bausmę, paleisti buvusį Illinois valstijos gubernatorių Rod Blago. Šiam veiksmui priešinasi Illinois valstijos respublikonai ir dabartinis demokratas gubernatorius. Gal ir šiuo  atveju reikėtų kaltinti prezidentą rasizmu?

 

Juk būtų geriau, jeigu vietoje kaltinimų prezidentui, įvairūs rasistiniai veikėjai imtųsi mokinti savus žmones pagarbos kitiems ir kultūros. Mokinti yra sunkus darbas ir gali būti apšauktas rasistu panaudojant net fizišką susidorojimą. Geriau garsiai šaukti apie rasizmą ir diskriminaciją, reikalaujant ir reparacijų. Taip, reparacijų. Už ką?

 

Daug ir mūsų lietuvių nepatenkinti prezidentu. Dažnai pasakoma, jog jis neišrinktas daugumos balsuotojų. Visiškai teisingai, jį išrinko Elektorių Kolegija, per kurią prezidento išrinkimui gali dalyvauti ir paskelbti savo balsą ir valstijos su mažu gyventojų skaičiumi. Siūlau pastudijuoti apie Elektorių Kolegiją kokiais tikslais ji sukurta. Tuomet tikriausiai sumažės nepasitenkinimai.

 

Atskirkime JAV demokratų partiją nuo demokratinių piliečių teisių. Balsuodami ateinančiuose rinkimuose, nušvilpkime demokratus nuo valdžios. Socializmo valdymo idėjos neprivalo įsitvirtinti šiame krašte, nes jos yra pražūtingos gyventojams. Nebegalime ilgiau toleruoti demokratų partijos nesąmones kurioms nepritaria JAV piliečiai. Balsai už respublikonų partiją, bus balsai krašto gerovės atstatymui, tad stenkimės, kad Trump‘as ir jo partija laimėtų 2020 rinkimus.  

 

Mes lietuviai, atvykę į šį kraštą, gerbkime šio krašto prezidentą ir šalies įstatymus. Asmenys gerbdami įstatymus gyvenamosios šalies, visuomet gerbs įstatymus ir savo gimtosios šalies.
Downers Grove ženklai ragina nesinaudoti telefonu ...
Rudens divertismentas
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 18 Lapkritis 2019